D&D Georgia
Advertisement
D&D Georgia

პერსონაჟის შექმნისას შეგიძლიათ, „სამშვენისების“ ცხრილის შესაბამისად შეასრულოთ გაგორება და მიიღოთ ერთი სამშვენისი — მარტივი ნივთი, რომელსაც ოდნავ შეეხო იდუმალება. ამ ცხრილის გამოყენება DM-საც შეუძლია. მისი დახმარებით შესაძლებელოა დილეგის ოთახის უცნაური ნივთებით მომარაგება ან არსების ჯიბეების გავსება (PHB 159).

ჩვეულებრივი სამშვენისები[]

d100 სამშვენისი d100 სამშვენისი
01 A mummified goblin hand 51 A dead scarab beetle the size of your hand
02 A piece of crystal that faintly glows in the moonlight 52 Two toy soldiers, one with a missing head
03 A gold coin minted in an unknown land 53 A small box filled with different-sized buttons
04 A diary written in a language you don’t know 54 A candle that can’t be lit
05 A brass ring that never tarnishes 55 A tiny cage with no door
06 An old chess piece made from glass 56 An old key
07 A pair of knucklebone dice, each with a skull symbol on the side that would normally show six pips 57 An indecipherable treasure map
08 A small idol depicting a nightmarish

creature that gives you unsettling dreams when you sleep near it

58 A hilt from a broken sword
09 A rope necklace from which dangles four mummified elf fingers 59 A rabbit’s foot
10 The deed for a parcel of land in a realm unknown to you 60 A glass eye
11 A 1-ounce block made from an unknown material 61 A cameo carved in the likeness of a hideous person
12 A small cloth doll skewered with needles 62 A silver skull the size of a coin
13 A tooth from an unknown beast 63 An alabaster mask
14 An enormous scale, perhaps from a dragon 64 A pyramid of sticky black incense that smells very bad
15 A bright green feather 65 A nightcap that, when worn, gives you pleasant dreams
16 An old divination card bearing your likeness 66 A single caltrop made from bone
17 A glass orb filled with moving smoke 67 A gold monocle frame without the lens
18 A 1-pound egg with a bright red shell 68 A 1-inch cube, each side painted a different color
19 A pipe that blows bubbles 69 A crystal knob from a door
20 A glass jar containing a weird bit of flesh floating in pickling fluid 70 A small packet filled with pink dust
21 A tiny gnome-crafted music box that plays a song you dimly remember from your childhood 71 A fragment of a beautiful song, written as musical notes on two pieces of parchment
22 A small wooden statuette of a smug halfling 72 A silver teardrop earring made from a real teardrop
23 A brass orb etched with strange runes 73 The shell of an egg painted with scenes of human misery in disturbing detail
24 A multicolored stone disk 74 A fan that, when unfolded, shows a sleeping cat
25 A tiny silver icon of a raven 75 A set of bone pipes
26 A bag containing forty-seven humanoid teeth, one of which is rotten 76 A four-leaf clover pressed inside a book discussing manners and etiquette
27 A shard of obsidian that always feels warm to the touch 77 A sheet of parchment upon which is drawn a complex mechanical contraption
28 A dragon's bony talon hanging from a plain leather necklace 78 An ornate scabbard that fits no blade you have found so far
29 A pair of old socks 79 An invitation to a party where a murder happened
30 A blank book whose pages refuse to hold ink, chalk, graphite, or any other substance for marking 80 A bronze pentacle with an etching of a rat's head in its center
31 A silver badge in the shape of a five-pointed star 81 A purple handkerchief embroidered with the name of a powerful archmage
32 A knife that belonged to a relative 82 Half of a floorplan for a temple, castle, or some other structure
33 A glass vial filled with nail clippings 83 A bit of folded cloth that, when unfolded, turns into a stylish cap
34 A rectangular metal device with two tiny metal cups on one end that throws sparks when wet 84 A receipt of deposit at a bank in a far-flung city
35 A white, sequined glove sized for a human 85 A diary with seven missing pages
36 A vest with one hundred tiny pockets 86 An empty silver snuffbox bearing an inscription on the surface that says “dreams’’
37 A small, weightless stone block 87 An iron holy symbol devoted to an unknown god
38 A tiny sketch portrait of a goblin 88 A book that tells the story of a legendary hero's rise

and fall, with the last chapter missing

39 An empty glass vial that smells of perfume when opened 89 A vial of dragon blood
40 A gemstone that looks like a lump of coal when examined by anyone but you 90 An ancient arrow of elven design
41 A scrap of cloth from an old banner 91 A needle that never bends
42 A rank insignia from a lost legionnaire 92 An ornate brooch of dwarven design
43 A tiny silver bell without a clapper 93 An empty wine bottle bearing a pretty label that says, “The Wizard of Wines Winery, Red Dragon Crush, 331422-W"
44 A mechanical canary inside a gnomish lamp 94 A mosaic tile with a multicolored, glazed surface
45 A tiny chest carved to look like it has numerous feet on the bottom 95 A petrified mouse
46 A dead sprite inside a clear glass bottle 96 A black pirate flag adorned with a dragon's skull and crossbones
47 A metal can that has no opening but sounds as if it is filled with liquid, sand, spiders, or broken glass (your choice) 97 A tiny mechanical crab or spider that moves about when it’s not being observed
48 A glass orb filled with water, in which swims a clockwork goldfish 98 A glass jar containing lard with a label that reads, “Griffon Grease”
49 A silver spoon with an M engraved on the handle 99 A wooden box with a ceramic bottom that holds a living worm with a head on each end of its body
50 A whistle made from gold-colored wood 00 A metal urn containing the ashes of a hero

გოთიკური სამშვენისები[]

ეს სამშვენისები შემუშავებულია გოთიკური თამაშისთვის (CoStrahd Character Options).

d100 გოთიკური სამშვენისი d100 გოთიკური სამშვენისი
01-02 A picture you drew as a child of your imaginary friend 51-52 Pallid leather gloves crafted with ivory fingernails
03-04 A lock that opens when blood is dripped in its keyhole 53-54 Dice made from the knuckles of a notorious charlatan
05-06 Clothes stolen from a scarecrow 55-56 A ring of keys for forgotten locks
07-08 A spinning top carved with four faces: happy, sad, wrathful, and dead 57-58 Nails from the coffin of a murderer
09-10 The necklace of a sibling who died on the day you were born 59-60 A key to the family crypt
11-12 A wig from someone executed by beheading 61-62 An bouquet of funerary flowers that always looks and smells fresh
13-14 The unopened letter to you from your dying father 63-64 A switch used to discipline you as a child
15-16 A pocket watch that runs backward for an hour every midnight 65-66 A music box that plays by itself whenever someone holding it dances
17-18 A winter coat stolen from a dying soldier 67-68 A walking cane with an iron ferule that strikes sparks on stone
19-20 A bottle of invisible ink that can only be read at sunset 69-70 A flag from a ship lost at sea
21-22 A wineskin that refills when interred with a dead person for a night 71-72 Porcelain doll’s head that always seems to be looking at you
23-24 A set of silverware used by a king for his last meal 73-74 A wolf’s head wrought in silver that is also a whistle.
25-26 A spyglass that always shows the world suffering a terrible storm 75-76 A small mirror that shows a much older version of the viewer
27-28 A cameo with the profile’s face scratched away 77-78 Small, worn book of children’s nursery rhymes.
29-30 A lantern with a black candle that never runs out and that burns with green flame 79-80 A mummified raven claw
31-32 A teacup from a child’s tea set, stained with blood 81-82 A broken pendent of a silver dragon that’s always cold to the touch
33-34 A little black book that records your dreams, and yours alone, when you sleep 83-84 A small locked box that quietly hums a lovely melody at night but you always forget it in the morning
35-36 A necklace formed of the interlinked holy symbols of a dozen deities 85-86 An inkwell that makes one a little nauseous when staring at it
37-38 A hangman’s noose that feels heavier than it should 87-88 An old little doll made from a dark, dense wood and missing a hand and a foot
39-40 A birdcage into which small birds fly but once inside never eat or leave 89-90 A black executioner’s hood
41-42 A lepidopterist’s box filled dead moths with skull-like patterns on their wings 91-92 A pouch made of flesh, with a sinew drawstring
43-44 A jar of pickled ghouls’ tongues 93-94 A tiny spool of black thread that never runs out
45-46 The wooden hand of a notorious pirate 95-96 A tiny clockwork figurine of a dancer that’s missing a gear and doesn’t work
47-48 A urn with the ashes of a dead relative 97-98 A black wooden pipe that creates puffs of smoke that look like skulls
49-50 A hand mirror backed with a bronze depiction of a medusa 99-00 A vial of perfume, the scent of which only certain creatures can detect

ელფური სამშვენისები[]

d8 სამშვენისი
1 A small notebook that causes anything written in it to disappear after 1 hour
2 A crystal lens made of ivory and gold that causes anything observed through it to appear to be surrounded by motes of multicolored light
3 A small golden pyramid inscribed with elven symbols and about the size of a walnut
4 A cloak pin made from enamel in the shape of a butterfly; when you take the pin off, it turns into a real butterfly, and returns when you are ready to put your cloak back on again
5 A golden compass that points toward the nearest portal to the Feywild within 10 miles
6 A small silver spinning top that, when spun, endlessly spins until interrupted
7 A small songbird made of enamel, gold wire, and precious stone; uttering the songbird's name in Elvish causes the trinket to emit that bird's birdsong
8 A small enamel flower that, when put in one's hair, animates, tying back the wearer's hair with a living vine with flowers; plucking a single flower from this vine returns it to its inanimate form

კატეგორია:ნივთები

Advertisement